040 849 75 25

Eristys-, sähkö- ja siivoustöiden luotettava ammattilainen.

Eristystyöt

Toteu­tam­me teol­li­suuse­ris­tyk­set ja lai­vae­ris­tyk­set vuo­sien koke­muk­sel­la ja vah­val­la ammat­ti­tai­dol­la. Työn kor­kea laa­tu, aika­tau­lus­sa pysy­mi­nen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syys ovat arvo­jam­me. Ammat­ti­tai­toi­nen ja kou­lu­tet­tu pro­jek­tin­joh­to ja työn­te­ki­jät takaa­vat lop­pu­tu­lok­sen, mihin asiak­kaam­me ovat tyytyväisiä.

Sähkötyöt

Danc­ke Oy on luo­tet­ta­va kump­pa­ni teol­li­suu­den säh­kö­töis­sä. Ammat­ti­lai­sil­lam­me on vuo­sien koke­mus lai­vo­jen kaa­pe­lin­ve­dos­töis­tä ja muis­ta vaa­ti­vis­ta sähköistystöistä.

Yrityssiivous

Pal­ve­lui­tam­me yri­tyk­sil­le ovat muun muas­sa yllä­pi­to­sii­vous, por­ras­sii­vous, raken­nus­sii­vous, toi­mi­ti­la- ja lii­ke­ti­la­sii­vous, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja varas­to­jen sii­vouk­set, kou­lu­jen ja oppi­lai­tos­ten sii­vouk­set sekä ikku­noi­den ja mat­to­jen pesut. Rää­tä­löim­me pal­ve­lum­me aina yri­tyk­sen­ne tar­pei­den mukaisesti.

Kotisiivous

Pal­ve­lui­tam­me koti­ta­louk­sil­le ovat ker­ta­luon­tei­nen koti­sii­vous, sään­nöl­li­nen viik­ko­sii­vous, muut­to­sii­vous, ikku­nan­pe­su, mat­to­jen pesu, suur­sii­vouk­set sekä muut koti­sii­vouk­seen liit­ty­vät työt. Pyy­dä roh­keas­ti tar­jous, oli tar­pee­si mikä tah­nan­sa koti­sii­vouk­seen liittyvä.

Pyydä tarjous tästä!