040 849 75 25

Eristystyöt

Toteu­tam­me teol­li­suuse­ris­tyk­set ja lai­vae­ris­tyk­set vuo­sien koke­muk­sel­la ja vah­val­la ammat­ti­tai­dol­la. Työn kor­kea laa­tu, aika­tau­lus­sa pysy­mi­nen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syys ovat arvo­jam­me. Ammat­ti­tai­toi­nen ja kou­lu­tet­tu pro­jek­tin­joh­to ja työn­te­ki­jät takaa­vat lop­pu­tu­lok­sen, mihin asiak­kaam­me ovat tyytyväisiä. 

Eristys, tapitus ja pultitus

  • paloe­ris­tyk­set (A30, A60B15)
  • Äänie­ris­tyk­set
  • Vedo­nes­tot

Putkieristys

Toteu­tam­me put­kie­ris­tys­töi­tä kai­ken­lai­siin koh­tei­siin, mm. läm­pö­eris­tyk­set höy­ry- sekä kuu­ma­ve­si­lin­joi­hin. Myös eris­tys­työt lai­vo­jen pako­put­kis­toi­hin ja moot­to­rien pako­sar­joi­hin. Solu­ku­mie­ris­tys kylmäkohteisiin.

  • Vil­la­kou­ru
  • Solu­ku­mi

Pellitys

Suo­jaam­me eri­tyis­koh­teet pel­li­tyk­sel­lä. Toteu­tam­me pel­li­tyk­set mm. seu­raa­viin kohteisiin:

  • Lai­vae­ris­tys­pel­li­tyk­set
  • Put­kie­ris­tys­pel­li­tyk­set

Teol­li­suuse­ris­tys­pel­li­tyk­set