040 849 75 25

Tietosuojaseloste

Arvos­tam­me yksi­tyi­syyt­tä­si. Täl­tä sivul­ta löy­dät tie­toa hen­ki­lö­tie­to­jen käy­tös­tä ja kerää­mi­ses­tä. Saa­tam­me päi­vit­tää tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta, mikä­li toi­min­tam­me tai tul­kin­ta nykyi­ses­tä lain­sää­dän­nös­tä muut­tuu. Jos sinul­la on kysyt­tä­vää, voit olla yhtey­des­sä tie­to­suo­ja-asiois­ta Chor­ki Mej­riin (chokri.mejri@dancke.fi).

Löy­dät täl­tä sivul­ta seu­raa­vat tie­dot:

Uutis­kir­je- ja mark­ki­noin­ti­re­kis­te­rin selos­te (kos­kee myös esim. webi­naa­rei­hin ilmoit­tau­tu­via)

Tie­toa eväs­tei­den käy­tös­tä

Työn­ha­ki­ja­re­kis­te­rin selos­te

1. Uutiskirje- ja markkinointirekisteri

Rekis­te­ri­se­los­te

Danc­ke Oy
Y-tun­nus: 2527933-5
Myrt­ti­tie 10 A 36
00720 Hel­sin­ki

Rekis­te­rin nimi

Danc­ke Oy:n uutis­kir­je- ja mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ri.

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus

Rekis­te­riä käy­te­tään asia­kas­pal­ve­luun, vies­tin­tään, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tiin ja myyn­ti­kon­tak­toin­tiin puhe­li­mit­se. Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus kiel­tää häneen koh­dis­tet­tu suo­ra­mark­ki­noin­ti.

Mitä tie­toa rekis­te­ri sisäl­tää?

Nimi

Säh­kö­pos­tio­soi­te

Puhe­lin­nu­me­ro

Yri­tys / orga­ni­saa­tio

Pys­tym­me myös näke­mään, mitä uutis­kir­jei­tä olet avan­nut ja kli­kan­nut.

Mis­tä tie­dot kerä­tään?

Asiak­kaan anta­mat tie­dot esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­pyyn­nön yhtey­des­sä.

Tie­to­jen luo­vu­tus

Rekis­te­rin tie­to­ja ei luo­vu­te­ta ulko­puo­li­sil­le. Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa vali­koi­dus­ti rekis­te­rin­pi­tä­jän yhteis­työ­kump­pa­neil­le, jos rekis­te­rin­pi­tä­jä esi­mer­kik­si ulkois­taa puhe­li­mit­se tapah­tu­van myyn­ti­kon­tak­toin­nin. Tie­to­jen omis­ta­juus säi­lyy aina rekis­te­rin­pi­tä­jäl­lä, eikä rekis­te­riä myy­dä ulko­puo­li­sil­le.

Rekis­te­rin suo­jaus

Rekis­te­ris­sä ole­via tie­to­ja käyt­tä­vät vain ne hen­ki­löt, joi­den työ­teh­tä­vät edel­lyt­tä­vät tie­to­jen käsit­te­lyä. Rekis­te­ri sijait­see pal­ve­li­mel­la, jon­ka tie­toi­hin pää­see käsik­si vain käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la.

Miten voit pois­tua rekis­te­ris­tä?

Asia­kas voi pois­tua rekis­te­ris­tä klik­kaa­mal­la uutis­kir­jei­den yhtey­des­sä ole­vaa “pois­tu lis­tal­ta” -link­kiä tai otta­mal­la yhteyt­tä rekis­te­rin asiois­ta vas­taan­vaan hen­ki­löön.

2. Evästeet

Verk­ko­si­vus­tom­me aset­taa lait­tee­see­si eväs­tei­tä. Eväs­tei­den avul­la käyt­tä­jä voi­daan esi­mer­kik­si tun­nis­taa samak­si eri käyn­ti­ker­to­jen ja sivun­la­taus­ten välil­lä.

Käy­täm­me eväs­tei­tä seu­raa­viin tar­koi­tuk­siin:

 • verk­ko­si­vus­ton kehit­tä­mi­nen kävi­jä­tie­don perus­teel­la
 • mai­non­nan tulos­seu­ran­ta (eväs­tei­den avul­la pys­tym­me mit­taa­maan esi­mer­kik­si min­kä mai­nos­ka­na­van kaut­ta saam­me yhtey­den­ot­to­ja)
 • mai­non­nan koh­dis­ta­mi­nen (voim­me eväs­tei­den avul­la koh­dis­taa sinul­le mai­nok­sia esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa tai Googlen mai­nos­ver­kos­tois­sa)
 • pal­ve­lun toteut­ta­mi­sek­si, esi­mer­kik­si sivuil­lam­me ole­va chat-ohjel­mis­to tun­nis­taa sinut samak­si käyt­tä­jäk­si ja voit jat­kaa jo aiem­min aloit­ta­maa­si kes­kus­te­lua anta­mat­ta tie­to­ja­si uudes­taan.

Ase­tam­me verk­ko­pal­ve­lus­sam­me selai­mee­si seu­raa­vien pal­ve­lun­tar­joa­jien eväs­tei­tä:

 • Google
  • Google Ana­ly­tics(verk­ko­pal­ve­lun kävi­jä­seu­ran­ta sekä mai­non­nan seu­ran­ta)
  • Google AdWords(mai­non­nan seu­ran­ta ja koh­dis­ta­mi­nen)
  • Google Tag Mana­ger
 • Face­book(mai­non­nan seu­ran­ta ja koh­dis­ta­mi­nen)
 • Lin­ke­dIn(mai­non­nan seu­ran­ta ja koh­dis­ta­mi­nen)

Vaik­ka meil­lä itsel­läm­me ei pää­asias­sa ole­kaan suo­raa pää­syä eväs­tei­den kaut­ta kerät­tä­viin hen­ki­lö­tie­toi­hin, Google, Face­book ja Lin­ke­dIn kerää­vät sinus­ta EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukaan hen­ki­lö­tie­dok­si mää­ri­tel­tä­vää tie­toa. Täl­lais­ta tie­toa ovat esi­mer­kik­si sinul­le luo­tu yksi­löi­ty tun­nis­te tai IP-osoi­te.

Voit estää eväis­tei­den käy­tön selai­me­si eväs­tea­se­tuk­sis­ta.

3. Työnhakijarekisteri

Rekis­te­rin nimi

Danc­ke Oy:n työn­ha­ki­ja­re­kis­te­ri.

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus

Rekis­te­riä käy­te­tään työn­ha­ki­joi­den käsit­te­lyyn ja kon­tak­toin­tiin.

Rekis­te­rin sisäl­tä­mät tie­dot

Mikä­li lähe­tät hake­muk­sen verk­ko­si­vus­tol­lam­me ole­van lomak­keen kaut­ta, meil­lä on sinus­ta tal­les­sa seu­raa­vat hen­ki­lö­tie­dot:

 

 • Nimi
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te
 • Puhe­lin­nu­me­ro
 • Muut hen­ki­lö­tie­dot, mikä­li ker­rot nii­tä työ­ha­ke­muk­ses­sa­si

Rekis­te­ris­tä pois­tu­mi­nen

Säi­ly­täm­me työn­ha­ki­joi­den tie­to­ja 12 kuu­kaut­ta. Voit mis­sä vai­hees­sa tahan­sa pyy­tää mei­tä pois­ta­maan tie­to­si rekis­te­ris­täm­me.

Tie­to­jen luo­vu­tus

Työn­ha­ki­joi­den tie­to­ja ei luo­vu­te­ta ulko­puo­li­sil­le tai muil­le yri­tyk­sil­le.

Rekis­te­rin suo­jaus

Työ­ha­ke­muk­set ja nii­hin liit­ty­vät tie­dot ovat vain rek­ry­toin­nis­ta vas­taa­van hen­ki­lön tai hen­ki­löi­den saa­ta­vil­la. Rekis­te­ri sijait­see pal­ve­li­mel­la, jon­ka tie­toi­hin pää­see käsik­si vain käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la.