040 849 75 25

Työpaikat

Töihin Danckelle

Arvos­tam­me ammat­ti­tai­dol­la teh­tyä työ­tä, vas­tuul­li­suut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta. Sitä arvos­ta­vat asiak­kaam­me­kin, sik­si koko hen­ki­lös­töm­me huo­leh­tii asiak­kaan kans­sa yhtei­ses­ti sovi­tun laa­tu­ta­son saa­vut­ta­mi­ses­ta ja ylläpitämisestä.

Täy­tä ohei­nen työ­ha­ke­mus, mikä­li olet samaa miel­tä ja haluat tar­jo­ta ammat­tio­saa­mis­ta­si asiak­kai­dem­me käyttöön.

Olem­me yhtey­des­sä, mikä­li avoi­mia paik­ko­ja on tar­jol­la ja vai­ku­tat teh­tä­vään sopi­val­ta hen­ki­löl­tä. Kii­tos mie­len­kiin­nos­ta­si Danc­kea kohtaan!

Työhakemus