040 849 75 25

Yrityssiivous

Yrityssiivous Turku ja Varsinais-Suomi

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me moni­puo­lis­ta yri­tys­sii­vous­ta. Toi­mia­lu­eem­me on Tur­ku, Turun lähiym­pä­ris­tö sekä muu Varsinais-Suomi.

Ota käyt­töö­si luo­tet­ta­va ja täy­den pal­ve­lun sii­vous­kump­pa­ni kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan. Pal­ve­lui­tam­me ovat mm.

  • Yllä­pi­to­sii­vous ja sopimussiivous
  • Toi­mi­ti­la­sii­vous
  • Lii­ke­ti­la­sii­vous
  • Tuo­tan­to­ti­lo­jen siivous
  • Varas­to­jen siivous
  • Kou­lu­jen ja oppi­lai­tos­ten siivoukset
  • Por­ras­sii­vous
  • Ikku­noi­den pesut
  • Mat­to­jen pesut

Yksi­löim­me sii­vous­oh­jel­mam­me yri­tyk­se­si tar­pei­den mukaan. Yri­tys­sii­vouk­set kan­nat­taa usein tila­ta sopi­mus­sii­vouk­si­na, jol­loin siis­ti­jäm­me huo­leh­ti­vat sään­nöl­li­sin välia­join tilo­jen puh­tau­des­ta. Voit kes­kit­tyä rau­has­sa pyö­rit­tä­mään lii­ke­toi­min­taa­si, kun me pidäm­me yllä toi­mi­ti­lo­je­si siis­teyt­tä. Yri­tys­sii­vous­pal­ve­lut voi­daan toteut­taa myös kertasiivouksena.